Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en algemene bepalingen

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
  2. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Controlspot gevestigd en kantoorhoudende aan de Mr. van Coothstraat 26, 5141ES Waalwijk.
 2. Controlspot verricht haar werkzaamheden op basis van overeenkomst van opdracht waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. De algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld, hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch op zodanige wijze dat de Opdrachtgever de algemene voorwaarden van Controlspot kan opslaan.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Controlspot en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Onder schriftelijk wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of op enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk wordt gesteld.
 5. Controlspot werkt uitsluitend op basis van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Controlspot en opdrachtgever waarop Controlspot deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan door Controlspot derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Controlspot en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld “naar de geest” van deze algemene voorwaarden.
 7. Indien Controlspot niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Controlspot in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Controlspot zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Als de offerte of aanbieding niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, is de offerte of aanbieding niet meer geldig.
 2. Controlspot kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijs of honorarium is inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf, verzend- en administratiekosten en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege tenzij partijen hierover schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Controlspot daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Controlspot anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Controlspot niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4. Contractduur, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Controlspot en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van de opdracht, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn.
 3. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Controlspot derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Controlspot dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 4. Indien Controlspot gegevens behoeft van de Opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Controlspot ter beschikking heeft gesteld. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Controlspot aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, binnen 10 dagen aan Controlspot worden verstrekt. Indien de voor de uitvering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Controlspot zijn verstrekt, heeft Controlspot het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Controlspot ter beschikking heeft gesteld. Controlspot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Controlspot is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Controlspot zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 6. Controlspot heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden en de kosten daarvan aan de Opdrachtgever te factureren, tenzij zulks uitdrukkelijk bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk is uitgesloten. Controlspot zal de opdrachtgever ten aanzien van derden op voorhand en slechts ten uitvoer (laten) brengen na schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Controlspot tegen vorderingen van derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien door Controlspot of door Controlspot ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder een werkplek met telefoon en datacommunicatiefaciliteiten.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtnemer, of ingevolge wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in stijging van loon, materiaalkosten, reiskosten, verzekeringspremies en andere kosten die betrekken hebben op de overeenkomst, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Controlspot zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Controlspot gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Controlspot bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Controlspot op en is voor de Opdrachtgever evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Controlspot een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Controlspot gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Controlspot daardoor direct of indirect ontstaan.
 11. Indien Controlspot met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Controlspot niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Controlspot alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Controlspot rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Controlspot is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. na het sluiten van de overeenkomst Controlspot ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  4. Indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Controlspot kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Controlspot gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voorts is Controlspot bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Controlspot kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Controlspot op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Indien Controlspot de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Controlspot tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Controlspot gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Controlspot gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Controlspot in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Controlspot extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Controlspot anders aangeeft.
 9. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling, betalingsonmacht of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Controlspot vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Controlspot op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 10. Indien de Opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor reeds gemaakte kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 11. Controlspot hanteert een uurtarief van € 135,- ex btw per uur, welke in rekening word gebracht indien controlspot zich beroept op de artikelen 5.1 t/m artikel 5.10.

Artikel 6. Overmacht

 1. Controlspot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Controlspot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Controlspot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Controlspot of van derden daaronder begrepen. Controlspot heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Controlspot zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Controlspot kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel Controlspot ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Controlspot gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 7. Betaling, rente en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Controlspot aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Controlspot aangegeven.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Controlspot heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Controlspot kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Controlspot kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Controlspot verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Controlspot echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
 8. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en geheimhouding

 1. Alle door Controlspot in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Controlspot totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Controlspot gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Door Controlspot geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Controlspot veilig te stellen.
 4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Controlspot daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 5. De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Controlspot ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Controlspot gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Controlspot bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 6. Voor het geval Controlspot zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Controlspot en door Controlspot aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Controlspot zich bevinden en die zaken terug te nemen.
 7. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie en bedrijfsgegevens van de andere partij. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

  Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9. Garantie, reclamatie en verjaringstermijn

 1. De door Controlspot te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland.
 2. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden zorg te dragen voor betaling van de factuur.
 3. De betalingstermijn is veertien dagen. Dat is ook de termijn waarbinnen de opdrachtgever eventuele reclamaties schriftelijk kunt indienen. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Controlspot en de door Controlspot bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Controlspot aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Controlspot is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Controlspot is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Controlspot aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Controlspot beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Controlspot is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Controlspot is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Controlspot aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Controlspot toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Controlspot is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Controlspot of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Besparingen leiden in veel gevallen tot toekomstig financieel voordeel omdat een korting en/of subsidie veelal voor aanvang of voor het einde van de looptijd wordt gesignaleerd. Over dit toekomstig financieel voordeel wordt het afgesproken percentage afgerekend wanneer het financieel voordeel daadwerkelijk is genoten.

Artikel 11. Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Controlspot voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Controlspot toerekenbaar is.
 2. Indien Controlspot uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Controlspot zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Controlspot en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendom

 1. Alle door Controlspot verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, lesmateriaal, ontwerpen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van Controlspot worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Controlspot partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Controlspot is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Controlspot het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14. Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 2. Controlspot is gerechtigd de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van iedere wijziging of aanvulling ontvangt de Opdrachtgever vooraf schriftelijk bericht.

Meer weten?

Een greep uit onze referenties

Interlectic | Sanidump | Bestronics | BVCM | vd Valk | Plus Supermarkten | Ahold | HEMA | Fortium | Maton Groep | Oriëntal Green House | Roos Groep | Nederlandse veiligheid groep | Synergie

Adres

Grotemarkt 264

3011 PA Rotterdam

Bezoekadres

Grotestraat 150

5141HC Waalwijk

controlspot-office
Controlspot.nl
5.0
Gebaseerd op 3 beoordelingen
powered by Google
Danny Nuberg
Danny Nuberg
08:59 16 Feb 22
Controlspot is niet alleen klantvriendelijk, maar vooral to-the-point en professioneel. Ze zeggen op een begrijpelijke manier wat ze doen en doen vervolgens wat ze zeggen. Zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen. Integendeel, door hun no cure no pay-constructie zit Controlspot naast me. Dat is een fijn gevoel.
Hans van der schans
Hans van der schans
17:44 15 Feb 22
Controlspot: gegarandeerd succes op basis van no cure no pay! Zeker weten dat je als werkgever niet te veel werknemerspremies betaalt/betaald hebt.Al veelvuldig gezien dat werkgevers dachten dat t allemaal goed geregeld was maar toch door Controlspot geconfronteerd werden met ten onrechte teveel betaalde premies…
Oscar Oostelbos
Oscar Oostelbos
09:44 15 Feb 22
Controlspot voor Vitron een bedrijf met 200 medewerkers loonkosten, premies en subsidies uitgezocht op no cure no pay basis. Kregen een verassend hoog bedrag terug, terwijl we dachten dat alles goed ingeregeld was. Erg blij met de service en ondersteuning.
Bekijk alle beoordelingen
js_loader