HR-Controle Analyse Werkwijze & Afspraken

Controlspot B.V., ingeschreven bij de KvK onder nummer 78033446, gevestigd en kantoorhoudende aan de Mr. van Coothstraat 26, 5141ES Waalwijk, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Algemeen Directeur Controlspot B.V.,

Hierna te noemen “Controlspot”.

In aanmerking nemende;

– Opdrachtgever heeft diverse kosten, zoals sociale premies, loonheffingen etc.
– Opdrachtgever kan onder meer restituties, kortingen en/of vrijstellingen van de betaalde of te betalen premies verkrijgen;
– Opdrachtgever zich door Controlspot wenst te laten bijstaan in het verrichten van een onderzoek naar betaalde premies en onbenutte subsidies welke kan leiden tot besparingen;

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen;

Artikel 1 | Onderwerp van de overeenkomst

1. Controlspot onderzoekt in opdracht van opdrachtgever de toepassing, implementatie en de mogelijkheden tot (onder meer) premierestitutie, besparingen, kortingsregelingen, vrijstellingsregelingen, optimalisatie Wet tegemoetkoming loondomein (WTL) en subsidies betreffende door opdrachtgever betaalde premies en zal daartoe de benodigde verzoeken indienen bij het UWV en/of de Belastingdienst en/of gemeente.

2. Opdrachtgever laat het onderzoek uitsluitend door Controlspot uitvoeren.

3. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde onderzoek beperkt zich tot de afbakening zoals vermeld op het door partijen ondertekende machtigingsformulier.

4. Controlspot verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en expertise en zonder toezicht of leiding van de zijde van opdrachtgever.

5. Controlspot zal bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

Artikel 2 | Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst eindigt nadat het onderzoek over de bij
machtiging de eventuele positieve resultaten ingediend zijn bij het UWV en/of de Belastingdienst, de resultaten door deze diensten zijn uitbetaald c.q. verrekend en alle huidige en nog in de toekomst verschuldigde bedragen door Controlspot gefactureerd en ontvangen zijn.

Artikel 3 | Tarief en facturering

1. Opdrachtgever is aan Controlspot voor haar werkzaamheden
verschuldigd een fee van 37,3% op besparingen en/of verrekeningen en de door het UWV en/of Belastingdienst aan opdrachtgever te crediteren en/of uit te keren bedragen ten gevolge van het door Controlspot uitgevoerde onderzoek, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

2. De verschuldigde fee is uitsluitend gebaseerd op het positieve resultaat als gevolg van gerealiseerde besparingen en detail controle sociale wetgeving, voortvloeiend uit het onderzoek van Controlspot, niet verminderd met eventuele negatieve bedragen zoals eventuele naheffingen, verminderingen en kosten van accountant/administrateur.

3. Controlspot behoudt zich het recht voor gedurende de looptijd van de overeenkomst gerealiseerde besparingen tussentijds te factureren. Facturering zal plaatsvinden als de opdrachtgever daadwerkelijk de teruggaafbeschikking, vermindering of verrekening heeft ontvangen.

4. Zodra de ingediende besparingen en teruggaaf beschikkingen van elkaar verschillen zal Controlspot aan de hand van de afgegeven specificatie van het salarissysteem en/of instantie factureren.

5. Na de eerste verwerking zal er gefactureerd worden aan de hand van de afgegeven specificatie van het salarissysteem en/of instantie. Hierna volgt een beschikking en zal over het resterende bedrag nog worden gefactureerd. Aan ieder einde van het boekjaar, zal Controlspot de door haar gerealiseerde lopende besparing nog factureren.

6. Facturering door Controlspot van de verschuldigde fee vindt plaats binnen 7 werkdagen na dagtekening van de teruggaaf/verrekening van de Belastingdienst. Alle onkosten van Controlspot zijn bij de fee inbegrepen.

7. Betaling door opdrachtgever vindt plaats binnen 7 werkdagen nadat Controlspot zijn factuur heeft verstuurd.

8. Controlspot zal over de gevonden besparingen een
correctiebericht aan opdrachtgever sturen. Opdrachtgever is gehouden om deze correcties binnen 2 weken in de salarissoftware te (laten) verwerken.
Wanneer opdrachtgever dit nalaat, behoudt Controlspot zich het recht om over de prognose zoals vermeld op het eerder genoemde correctiebericht 100% honorarium te factureren.

9. Indien er kosten zullen ontstaan welke niet binnen het gestelde honorarium vallen vanuit het verzamelen van de benodigde gegevens of het indienen van correctiebeeichten, welke voortvloeien uit de analuse, zal controlspot dit vooraf kenbaar maken en slechts na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever deze doorbelasten.

10. Indien opdrachtgever, om wat voor reden dan ook, besluit om af te zien om het door Controlspot behaalde positieve resultaat in te dienen bij het UWV en/of de Belastingdienst c.q. te verwerken in de salarissoftware, blijft opdrachtgever onverkort de volledige fee aan Controlspot verschuldigd.

11. Indien Controlspot na het uitvoeren van het onderzoek concludeert dat het indienen van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken niet zinvol is, dan wel indien het UWV of de Belastingdienst de ingediende verzoeken/aanvragen geheel afwijst, dan zal opdrachtgever aan Controlspot geen fee en/of kosten verschuldigd zijn.

12. Het is opdrachtgever niet toegestaan om correcties met terugwerkende kracht door te voeren in de salarissoftware binnen de scope en looptijd van het onderzoek.

13. Controlspot stuurt de factuur naar de contactpersoon van opdrachtgever.

Artikel 4 | Informatieplicht

1. Opdrachtgever verstrekt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na het verlenen van de opdracht aan Controlspot, alle gegevens en inlichtingen die nodig zijn voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht.

2. Wanneer opdrachtgever zijn inspanningsverplichting niet nakomt, heeft Controlspot het recht om het volledige te verwachte honorarium/vergoeding te factureren met een minimum van 2500 euro.

3. Controlspot heeft de verplichting om de opdrachtgever op de hoogte te houden van resultaten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.

Artikel 5 | Geheimhouding

1. Opdrachtgever verklaart dat indien noodzakelijk Controlspot na overleg en schriftelijke toestemming van opdrachtgever gerechtigd is tot inzage in de personeelsdossiers van opdrachtgever en andere relevante informatie van opdrachtgever.

2. Controlspot respecteert en aanvaardt de privacy- en persoonsbeschermingswetgeving inzake deze inzage. Controlspot heeft passende maatregelen getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

3. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor het transporteren van alle door Controlspot gevraagde data, tot het moment dat de gevraagde data bij Controlspot op de server staat. Zodra de data-overdracht voltooid is, stelt Controlspot zich volledig verantwoordelijk voor de door Controlspot gevraagde data.

Artikel 6 | Rechtsmiddelen

1. Controlspot heeft het recht naar eigen inzicht en voor eigen
rekening rechtsmiddelen aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken.

2. Opdrachtgever machtigt hierbij Controlspot – voor zover nodig – om bedoelde rechtsmiddelen aan te wenden en namens haar in rechte op te treden. Een eventuele proceskostenvergoeding komt ten goede aan Controlspot.

3. Indien en voor zover opdrachtgever van mening is dat zij rechtsmiddelen dient aan te wenden in geval van algehele of gedeeltelijke van afwijzing door de Belastingdienst en/of het UWV en/of gemeente van de in artikel 1.1 bedoelde verzoeken, en Controlspot dit standpunt niet deelt, zal opdrachtgever op eigen naam en voor eigen rekening de rechtsmiddelen aanwenden.

Artikel 7 | Algemene voorwaarden

1. Op deze overeenkomst en eventuele volgende
overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van Controlspot B.V. van toepassing.

Artikel 8 | Afronding onderzoek

1. Na afloop van het onderzoek zal Controlspot een rapportage opstellen waarin de eventuele gevonden besparingen zullen worden weergegeven.

2. Controlspot behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot intellectueel eigendom.

3. Controlspot zal na volledige afronding van het onderzoek alle informatie verwijderen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Adres

Grotemarkt 264

3011 PA Rotterdam

Bezoekadres

Grotestraat 150

5141HC Waalwijk

controlspot-office
Controlspot.nl
5.0
Gebaseerd op 3 beoordelingen
powered by Google
Danny Nuberg
Danny Nuberg
08:59 16 Feb 22
Controlspot is niet alleen klantvriendelijk, maar vooral to-the-point en professioneel. Ze zeggen op een begrijpelijke manier wat ze doen en doen vervolgens wat ze zeggen. Zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen. Integendeel, door hun no cure no pay-constructie zit Controlspot naast me. Dat is een fijn gevoel.
Hans van der schans
Hans van der schans
17:44 15 Feb 22
Controlspot: gegarandeerd succes op basis van no cure no pay! Zeker weten dat je als werkgever niet te veel werknemerspremies betaalt/betaald hebt.Al veelvuldig gezien dat werkgevers dachten dat t allemaal goed geregeld was maar toch door Controlspot geconfronteerd werden met ten onrechte teveel betaalde premies…
Oscar Oostelbos
Oscar Oostelbos
09:44 15 Feb 22
Controlspot voor Vitron een bedrijf met 200 medewerkers loonkosten, premies en subsidies uitgezocht op no cure no pay basis. Kregen een verassend hoog bedrag terug, terwijl we dachten dat alles goed ingeregeld was. Erg blij met de service en ondersteuning.
Bekijk alle beoordelingen
js_loader