HR scan overeenkomst

HR Scan overeenkomst


HR Scan overeenkomst

 

  1. , gevestigd en kantoorhoudende aan de te , rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Hierna te noemen: “opdrachtgever”;

en

  1. Controlspot B.V., ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 78033446, gevestigd en kantoorhoudende aan de Grotemarkt 264 3011PA te Rotterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door operationeel directeur mevr. C.Vriezen,

Hierna te noemen “Controlspot”.

 

Controlspot werkt samen met vaste contractpartners. Om voor u tot een optimaal resultaat te komen dienen wij bovenstaande gegevens te delen. I.vm. de ISO-certificering en wet op privacy zal deze opdracht in samenspraak worden uitgevoerd met onze vaste contractpartner Value2u b.v. Opdrachtgever is akkoord met het delen van gegevens met deze contractpartner:

 

Komen het volgende overeen;

  1. Opdrachtgever machtigt Controlspot om namens haar bij het UWV en/of Belastingdienst en/of gemeente en/of verzekeringsmaatschappij en/of pensioenfonds en/of boekhouder/accountant (hierna te noemen: “instanties”) relevante gegevens op te vragen over de op de volgende pagina’s vermelde entiteiten van de opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever machtigt Controlspot om namens haar met (ex-)werknemers te communiceren i.v.m. de uitvoering van de overeenkomst.
  3. Opdrachtgever machtigt Controlspot om i.o. machtigingen te ondertekenen ten behoeve van premiekortingen en loonkostenvoordelen.
  4. Onder relevante gegevens wordt in ieder geval verstaan: WGA/Whk-instroomlijsten, dienstverbandgegevens en persoonsgegevens. Dit met het onderzoeksdoel zoals hieronder in het kort weergegeven, doch uitvoeriger beschreven in de onderliggende overeenkomst.
  5. De relevante gegevens zullen worden aangewend teneinde de mogelijkheden voor kortings- en vrijstellingsregelingen, aanvullende kortingsregelingen en betreffende arbeidsgehandicapten in beeld te brengen.
  6. De opdrachtgever machtigt Controlspot om namens haar bij instanties (premie)korting-, herzienings-, en premie restitutieverzoeken in te dienen en hierover met instanties te communiceren dan wel bezwaar- en/of (hoger) beroepsschriften in te dienen.
  7. Controlspot zal op geen enkele wijze informatie verstrekken aan derden en/of eigen gebruik hanteren anders dan voor het doel zoals met opdrachtgever overeengekomen.
  8. Controlspot zal de informatie zoals hierboven onder 1 is aangeduid enkel en alleen gebruiken voor onderzoek afgebakend tot de doelbepaling zoals aangegeven en overeengekomen.

Opdrachtgever gaat akkoord met de voorwaarden voor een HR controle zoals vermeld op website www.controlspot.nl

Opdrachtgever gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Controlspot.nl zoals vermeld op de website www.controlspot.nl

 

Tekenbevoegd persoon

,

Email adres: Telefoon:

 

Is tekenbevoegd persoon ook contactpersoon?

 

Contact persoon

Naam contactpersoon:

Functie contactpersoon:  
Email contactpersoon:  
Telefoonnummer contactpersoon:  

 

Overige informatie

Aantal FTE: Aantal parttimers:

Opmerkingen/vragen:

 

Leave this empty:

Signature arrow sign here

Signed by C. Vriezen
Signed On: December 2, 2022


Signature Certificate
Document name: HR Scan overeenkomst
lock iconUnique Document ID: 23ebe869697c7b09c9be77e8150fdde11e72f6da
Timestamp Audit
November 15, 2022 10:35 am CETHR Scan overeenkomst Uploaded by C. Vriezen - hrscan@controlspot.nl IP 31.20.50.222