Privacystatement

Artikel 1 – Algemeen
In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: Epique Business Development BV handelend onder de naam Controlspot

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevesti- ging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan op- drachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Opdrachtgever doet, indien aanwezig, afstand van een toepasselijkheidverklaring van eigen Algemene Voorwaarden.
2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.
3. Een opdracht komt tot stand met de opdrachtnemer als zodanig. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoe-
ling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor een laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijk- heid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

Artikel 4 – Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voort- vloeit.
3. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk geen informatie te zullen achterhouden welke ten behoeve van de juiste uitvoering van de aan opdrachtnemer verleende opdracht noodzakelijk en/of wenselijk is.
4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet,
niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
2. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is
verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover
met opdrachtnemer overeenstemming te hebben bereikt. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op opdrachtnemer.


Artikel 6 – Geheimhouding
1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover der- den.
2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rappor- ten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking der- den van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.
4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7 – Intellectuele eigendom
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwer- pen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

Artikel 8 – Exclusiviteit
1. De tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst vindt plaats op basis van volledige exclusiviteit en de op- drachtgever is derhalve niet gerechtigd om een soortgelijke opdracht aan derden te verstrekken.

Artikel 9 – Honorarium
1. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dien overeenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
2. Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 – Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termij- nen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de onder 11.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij op- drachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rech- ten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehe- le voldoening.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet- nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.
4. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, on- verminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen op- drachtgever aan opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
5. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 11 – Financiële gevolgen bij tussentijdse beëindiging en bij het te behalen resultaat na beëindiging opdracht
1. In de overeenkomst zullen de financiële gevolgen van een gewijzigde, een niet gerealiseerde of een tussentijdse beëindigde op- dracht desgewenst zijn geregeld. Indien ter zake geen specifieke regeling in de overeenkomst is opgenomen, is het navolgende van toepassing:
2. Wanneer tussentijdse beëindiging van de overeenkomst plaatsvindt, hetzij op initiatief van de opdrachtgever, zonder dat op- drachtnemer daartoe dringende redenen heeft gegeven, hetzij op initiatief van opdrachtnemer in verband met buiten haar in- vloedsfeer liggende oorzaken welke in alle redelijkheid tot beëindiging van de onderhavige opdracht door opdrachtnemer mogen leiden, is opdrachtnemer gerechtigd om alle door haar gewerkte uren (tot en met een opzegtermijn van één maand) op basis van de door haar gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in rekening te brengen, vermeerderd met de resultaatafhankelijke fee/vergoeding voor zover deze van de oorspronkelijke overeenkomst deel uitmaakt.
3. Onder de in deze bedoelde buiten de invloedsfeer van opdrachtnemer liggende oorzaken vallen, naast overmacht, ondermeer:
a. beleids- en competentiegeschillen tussen de bestuursorganen van de betrokken onderneming of instelling van opdracht-
gever;
b. foutieve of onvoldoende informatievoorziening of onvoldoende medewerking door of vanwege de opdrachtgever en/of
andere betrokkenen, tussentijdse wijziging van inzicht ten aanzien van de gewenstheid van de betreffende opdracht e.d.
4. Indien de tussentijdse beëindiging het gevolg is van incompabilité des humeurs is opdrachtnemer gerechtigd de door haar gewerk- te uren tot en met een opzegtermijn van één maand op basis van de door haar gebruikelijk gehanteerde uurtarieven in rekening te
brengen.
5. De opdrachtgever is eveneens het/de met opdrachtnemer overeengekomen honorarium/resultaatafhankelijke fee/vergoeding
verschuldigd indien het beoogde resultaat weliswaar tot stand komt na het einde van de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst, doch deze beëindiging het gevolg is van activiteiten van de opdrachtgever die opdrachtnemer bij het ver- vullen van haar opdracht hebben belemmerd of haar werkzaamheden hebben doorkruist c.q. de exclusiviteit van de betrokken op- dracht hebben aangetast, dan wel wanneer de totstandkoming van het beoogde resultaat verband houdt met de door opdracht- nemer verstrekte diensten gedurende de overeenkomst. Dit verband wordt behoudens het tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien het resultaat tot stand komt binnen vierentwintig maanden na het einde van de overeenkomst.
6. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen dan is het/de aan opdrachtnemer toekomende honorarium/resultaatafhankelijke fee/vergoeding terstond opeisbaar, onverminderd het recht van opdrachtnemer op volledige schadevergoeding.

Artikel 12 – Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 60 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 60 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te wor- den kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte
honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

Artikel 13 – Leveringstermijn
1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter be- schikking te stellen dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de be- taling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van op- drachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag voor de aan opdrachtnemer verschuldigde honoraria met uitzondering van de resultaatafhan- kelijke fee/vergoeding; bij opdrachten met een langere looptijd is deze aansprakelijkheid bovendien beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van de declaraties.
2. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van opdrachtnemer.
3. De in lid 1 van deze bepaling neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door opdracht- nemer voor de uitvoering ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.

Artikel 15 – Vervaltermijn
1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door opdrachtne- mer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het be- staan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.
3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

Meer weten?

Een greep uit onze referenties

Interlectic | Sanidump | Bestronics | BVCM | vd Valk | Plus Supermarkten | Ahold | HEMA | Fortium | Maton Groep | Oriëntal Green House | Roos Groep | Nederlandse veiligheid groep | Synergie

Adres

Grotemarkt 264

3011 PA Rotterdam

Bezoekadres

Grotestraat 150

5141HC Waalwijk

controlspot-office
Controlspot.nl
5.0
Gebaseerd op 3 beoordelingen
powered by Google
Danny Nuberg
Danny Nuberg
08:59 16 Feb 22
Controlspot is niet alleen klantvriendelijk, maar vooral to-the-point en professioneel. Ze zeggen op een begrijpelijke manier wat ze doen en doen vervolgens wat ze zeggen. Zonder het belang van de klant uit het oog te verliezen. Integendeel, door hun no cure no pay-constructie zit Controlspot naast me. Dat is een fijn gevoel.
Hans van der schans
Hans van der schans
17:44 15 Feb 22
Controlspot: gegarandeerd succes op basis van no cure no pay! Zeker weten dat je als werkgever niet te veel werknemerspremies betaalt/betaald hebt.Al veelvuldig gezien dat werkgevers dachten dat t allemaal goed geregeld was maar toch door Controlspot geconfronteerd werden met ten onrechte teveel betaalde premies…
Oscar Oostelbos
Oscar Oostelbos
09:44 15 Feb 22
Controlspot voor Vitron een bedrijf met 200 medewerkers loonkosten, premies en subsidies uitgezocht op no cure no pay basis. Kregen een verassend hoog bedrag terug, terwijl we dachten dat alles goed ingeregeld was. Erg blij met de service en ondersteuning.
Bekijk alle beoordelingen
js_loader